Vertigo > Ephemera

First Night
Polaroid Spectra
2004
Circles
Polaroid Spectra
2004
Slow spin
Polaroid Spectra
2005
Curtsy
Polaroid Spectra
2005
Levitation
Polaroid Spectra
2005
Entry
Polaroid Spectra
2005
Appearance
Polaroid Spectra
2005
Solidifying Dream
Polaroid Spectra
2005
Awareness
Polaroid Spectra
2006
Threshold
Polaroid Spectra
2005
Dissolve
Polaroid Spectra
2005
Gate
Polaroid Spectra
2005
Split Space
Polaroid Spectra
2005
Uncertain Escape
Polaroid Spectra
2005
Obscured Vision
Polaroid Spectra
2006
Gathering Darkness
Polaroid Spectra
2005
Axis
Polaroid Spectra
2005
Fractured Sky
Polaroid Spectra
2005
Approaching Void
Polaroid Spectra
2005
Relentless Gravity
Polaroid spectra
2006
Sliding
Polaroid Spectra
2005
Hovering
Polaroid Spectra
2006
Slow Light
Polaroid Spectra
2006
Flight
Polaroid Spectra
2005
Through the Center: Slow Fade
Polaroid Spectra
2005
Shard of Light
Polaroid Spectra
2005
Final Barrier
Polaroid Spectra
2005
Complete Collapse
Polaroid Spectra
2005
Free
Polaroid Spectra
2006
Reality
Polaroid Spectra
2006